CONTACT
Home > Prince Gallery Tokyo Kioicho

Prince Gallery Tokyo Kioicho

Duration
15
minutes [taxi/ approx. 1,400yen]
30 minutes [metro and walk/ 170yen]

**Metro** [170yen]

Prince Gallery Tokyo Kioicho
 |
 | [8min] walk
 |
Akasaka-mitsuke station
 |  
 | Tokyo Metro Ginza Line
 | Bound for Tameike-sanno/ Asakusa
 | [6min] Ride 
 |  
Shimbashi station
EXIT 8
 |
 | [9min] walk
 |
Soshi’s Tokyo Bike Tour Office

↓Direction from Shimbashi station↓
Access from Shmbashi station metro Ginza line